Algemene voorwaarden Foodvision Nederland BV 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, leveringen, facturen en overeenkomsten van of met Foodvision Nederland BV ("Foodvision") zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 
1.2 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend door Foodvision schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. 

Artikel 2. Offertes/aanbiedingen/overeenkomsten/informatie 

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Foodvision zijn vrijblijvend, geldig voor een periode van 30 dagen en kunnen te allen tijde worden herroepen. Foodvision houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk is. Foodvision tracht haar wederpartijen zo volledig mogelijk van 
informatie te voorzien, echter aanvaardt Foodvision geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledige en/of onjuiste informatie verstrekking, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Foodvision's leidinggevenden. 

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie door Foodvision van een bestelling. Foodvision is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de
levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Foodvision dit mee binnen 4 (vier) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's, exclusief BTW en eventuele prijswijzigingen. Prijswijzigingen kunnen voortkomen uit een prijsstijging van roductiekosten, grondstoffen, lonen, transport, of door een wijziging in de door de overheid opgelegde lasten. 
3.2 Alle facturen zijn via overschrijving per bank, contant en zonder enige korting betaalbaar aan Foodvision, tenzij op de facturen anders vermeld. Bij niet tijdige betaling(en) kan Foodvision zonder voorafgaande ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW. Bij in gebreke blijven van betaling(en) behoudt Foodvision zich het recht voor om overeengekomen betaalcondities en/of overige overeengekomen afspraken m.b.t. bonussen en marketing ondersteuning, eenzijdig te herzien. Tevens kan Foodvision andere, lopende verplichtingen opschorten tot het openstaande, vervallen saldo is betaald. 
3.3 Bij niet-tijdige betaling is de nalatige wederpartij aan Foodvision tevens vergoeding verschuldigd van alle buitengerechtelijke incassokosten, berekend conform het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. 
3.4 Reclames met betrekking tot de kwaliteit, hoeveelheid en gewicht van de geleverde zaken en de factuur ontslaan wederpartij nimmer van haar betalingsverplichting. De wederpartij is niet gerechtigd in geval van reclames haar betalingsverplichtingen op te schorten, te verrekenen of kortingen toe te passen. 

Artikel 4. Levering en klachten 

4.1 De levertijden worden naar beste weten en kunnen opgegeven en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Zij zijn echter indicatief en binden Foodvision niet. Foodvision zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade, van welke aard en omvang dan ook, welke voor de wederpartij voortvloeit uit overschrijding van de opgegeven leveringstermijn. Een leveringstermijn wordt in ieder geval opgeschort en verlengd met de periode gedurende welke Foodvision door overmacht niet in staat is aan haar leveringsverplichting te voldoen. 
4.2 Onder overmacht in de zin van het vorige lid moeten worden begrepen omstandigheden waaronder van Foodvision redelijkerwijs niet kan worden verlangd aan haar leveringsverplichting te voldoen. Onder deze omstandigheden zijn tevens, doch niet uitsluitend, begrepen werkstaking, werkstaking bij de leveranciers van Foodvision en alle overige problemen bij leveranciers van Foodvision die de levering aan Foodvision en de doorlevering aan wederpartij verhinderen.. 
4.3 De metingen en wegingen, zoals die op de door of namens Foodvision overgelegde vracht-, meet- of weegbrief zijn vermeld, zijn bepalend voor de geleverde hoeveelheid. Door de wederpartij geconstateerde afwijkingen van deze gegevens dienen bij ontvangst op de desbetreffende documenten te worden aangetekend. Bij gebreke van een dergelijke aantekening wordt de levering geacht te zijn geaccepteerd en worden reclames niet in behandeling genomen. 
4.4 Mededelingen door of namens Foodvision betreffende de kwaliteit, samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, gebruiksaanwijzing, eigenschappen e.d. van de producten, worden naar beste weten en op grond van ervaring gegeven; zij houden geen garantie in en zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend; Foodvision is op geen enkele wijze of grond aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang dan ook, met inbegrip van schade aan derden, in verband met verstrekte informatie of het gebruik of de interpretatie daarvan door wederpartij. 
4.5 Bij de wederpartij rust de verplichting om bij aflevering de producten te controleren op aantallen, gewicht, temperatuur, verpakking en algehele staat van de zending. Indien er afwijkingen, zoals hiervoor omschreven, aan het geleverde geconstateerd worden, dient de wederpartij Foodvision daarvan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 uur na de aflevering, schriftelijk op de hoogte te brengen via info@foodvisionnederland.nl 
4.6 Indien de geleverde zaken na aflevering worden verwerkt, omgepakt, vermengd, vervoerd of elders worden opgeslagen, vervalt het recht te reclameren. 
4.7 Indien de wederpartij met opgaaf van reden een product retour wenst te zenden, dient Foodvision daar op voorhand schriftelijk toestemming voor te verlenen. Daarna dient de wederpartij het product binnen 24 (vierentwintig) uur na aflevering aan Foodvision te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de correcte bewaar en opslagtemperatuur in acht is genomen. 
4.8 Reclames met betrekking tot de kwaliteit van de zaken dienen duidelijk te zijn geformuleerd in de daarvoor gangbare vaktechnische termen onder opgave van factuurnummer, batchnummer etc. De wederpartij is verplicht alle door Foodvision gevraagde informatie en medewerking te verstrekken die nodig is om de reclame naar behoren te onderzoeken en af te handelen, Foodvision of iemand namens haar ter inspectie van de zaken desgewenst toe te laten op haar terrein of in haar gebouwen, alsmede alle medewerking te verlenen aan keuringen van de geleverde zaken. 
4.9 Indien aan de in het voorgaande lid gestelde voorwaarden door de wederpartij niet wordt voldaan, vervallen haar aanspraken en wordt zij geacht de geleverde zaken alsnog te hebben geaccepteerd. 

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1 Alle door Foodvision geleverde zaken blijven eigendom van Foodvision zolang de wederpartij niet aan al haar betalingsverplichtingen, waaronder begrepen betalingsverplichtingen) uit hoofde van andere/eerdere/latere overeenkomsten, jegens Foodvision heeft voldaan, zulks met inbegrip van rente en kosten. 
5.2 Indien de wederpartij enige verplichting uit hoofde van met Foodvision gesloten overeenkomsten niet nakomt, heeft Foodvision het recht om de aan haar ingevolge lid 1 in eigendom toebehorende zaken -zonder enige sommatie of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst- terug te nemen. 
5.3 Het is de wederpartij niet toegestaan zaken, welke ingevolge het in lid 1 omschreven eigendomsvoorbehoud eigendom van Foodvision zijn gebleven, te vervreemden, in eigendom over te dragen, in pand te geven of anderszins aan derden tot zekerheid te verschaffen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 50.000,--.
5.4 Zijn de door Foodvision geleverde goederen bestemd voor uitvoer, dan worden de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van de staat van bestemming, indien dat recht ter zake van het eigendomsvoorbehoud voor Foodvision gunstiger bepalingen bevat; zo niet, dan wordt het eigendomsvoorbehoud en haar goederenrechtelijke gevolgen beheerst door Nederlands recht.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

6.1 Foodvision is jegens de wederpartij niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, van welke aard en omvang dan ook, welke door de wederpartij wordt of is geleden ten 
gevolge van de niet-behoorlijke nakoming van de overeenkomst door Foodvision, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van een leidinggevende van Foodvision 
6.2 De wederpartij vrijwaart Foodvision en haar personeelsleden voor elke aanspraak, van welke aard en omvang dan ook, van derden tot vergoeding van schade, welke schade door deze derden aanwijsbaar is of wordt geleden ten gevolge van of in verband met (het gebruik van) een door Foodvision aan wederpartij geleverde zaak. In het bijzonder vrijwaart wederpartij Foodvision en haar personeelsleden tegen alle aanspraken gebaseerd op of voortvloeiende uit de productaansprakelijkheidsregeling, als bedoeld in afdeling drie van titel drie van boek zes van het Burgerlijk Wetboek. 
6.3 Wederpartij is verplicht op eerste aangeven van Foodvision al datgene te doen dat noodzakelijk is voor een correcte uitvoering van de in het vorige lid genoemde vrijwaring, zulks voor eigen rekening van wederpartij; indien wederpartij hierin nalatig blijft, zal Foodvision al datgene doen dat noodzakelijk is, zulks voor rekening van wederpartij. Wederpartij is verplicht om op eerste aanmaning van Foodvision aldatgene aan de derde te vergoeden wat Foodvision aan de derde zou dienen te vergoeden, indien wederpartij Foodvision niet zou hebben gevrijwaard. 
6.4 De wederpartij dient vóór en in het kader van koopovereenkomsten met Foodvision te beschikken over een adequate aansprakelijkheidsverzekering, die dekking biedt tegen alle financiële risico's van aanspraken van derden zoals in lid 2 hiervoor geregeld. Op verzoek van Foodvision dient wederpartij genoegzaam bewijs te leveren van het bestaan van zulk 
een verzekering. 
6.5 Indien op grond van enige wettelijke regeling en/of in afwijking van het bepaalde in art. 9, lid 1 tot/met 4, Foodvision toch geacht moet worden aansprakelijk te zijn, zal de schadevergoeding te allen tijde beperkt zijn tot eenmaal de netto factuurwaarde betreffende de levering of de zaak, waaruit de schade is voortgevloeid.

Artikel 7. Opzegging en ontbinding

7.1 Foodvision heeft het recht de met de wederpartij gesloten overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn met ingang van een door haar te bepalen tijdstip door opzegging te doen eindigen en door schriftelijke verklaring te ontbinden indien:

  1. de wederpartij handelt in strijd met één der bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden;
  2. indien de wederpartij, ondanks een uitdrukkelijk verzoek van Foodvision, nalaat tijdig en behoorlijk genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van haar financiële verplichtingen;
  3. de wederpartij (herhaaldelijk) handelt in strijd met Foodvision gemaakte afspraken; 
  4. de wederpartij (bij voortduring) haar financiële verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt; 
  5. faillissement van de wederpartij wordt aan gevraagd; 
  6. de wederpartij surseance van betaling aan vraagt; 
  7. ten laste van de wederpartij fiscaal bodembeslag of andere conservatoire maatregelen worden getroffen; 
  8. de wederpartij een belangrijk deel van haar onderneming over draagt aan derden, dan wel de zeggenschap binnen de onderneming van de wederpartij in overwegende mate in handen van derden overgaat; 
  9. de wederpartij zich zodanig gedraagt of zodanig handelt dat uitvoering of voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijs van Foodvision niet gevergd kan worden.

7.2 Foodvision zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige schade, van welke aard en omvang dan ook, voortvloeiend uit de in dit artikel omschreven beëindiging van de overeenkomst door Foodvision. 

Artikel 8. Overige

8.1 Wanneer door Foodvision gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De wederpartij kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Foodvision deze algemene voorwaarden soepel toepast. 
8.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Foodvision in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Foodvision vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
8.3 De wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die hem in het kader van orders of bestellingen van of overige overeenkomsten met Foodvision bekend is geworden of gemaakt of die in dat verband is ontwikkeld, behoudens voor de strikte uitvoering van de order, bestelling of overige overeenkomst noodzakelijk is. Het is de wederpartij te allen tijde verboden deze informatie aan te wenden voor eigen gebruik of voor gebruik door derden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle offertes, aanbiedingen, bestellingen, leveringen, facturen en overeenkomsten van of met Foodvision waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
9.2 Alle geschillen tussen Foodvision en haar wederpartijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant 

Contact

0113 - 34 86 74

info@foodvisionnederland.nl

Foodvision Nederland BV
Livingstoneweg 44
4462 GL Goes

Volg ons op social media